UUUUUUUUUUUUUUU

UML нотациясы тізбек диаграммасының хабарламасының стереотиптері A) «Call» (шақыру), «return» (қайтару)B) «Create» (құру) D) «Destroy» (құрту), «send» (жіберу)

UML нотациясы тізбек диаграммасының хабарламасының стереотиптеріне жатпайтындарC) «Delete» (жою) E) «Create process» (процесс құру) F) «Paste» (қою)

UML шектеулерінің қызметіD) UML элементінің семантикасын кеңейту F) Жаңа тәртіптер құруH) Бар тәртіптерді өзгерту

UML кеңейту механизмдеріB) СтереотиптерE)Белгіленген мәндерG)Шектеулер

UML концептуальды моделдерін құруға арналған негізгі элементтер D) Базалық құрылыс блоктарF) Блоктар қалай өзара үйлесетіндігін анықтайтын тәртіптерH) Тілдің жалпы механизмдері

UML қолданылатын диаграммалар түрлеріD)Прецеденттер, тізбек, кооперцияF)Класстар, обьектілер, әрекеттесуH)Күйлер компонентер UUUUUUUUUUUUUUU, ашып қарау

UML қолданылатын қатынас түрлеріA)ТәуелділікC)ЖалпылауF)Тарату және ассоциация

UML қолданылмайтын диаграммалар A)ИнтерфейстерB)Активті класстарC) Процесстер, акторлар

UML қолданылмайтын қатынастарB)ТәуелсіздікD)ТиянақтауE) Жинап алу

UML құрылыс блоктарыA)МәнC)ҚатынастарD)Диаграммалар

UML мәндеріA) Құрылымдық және аннотациялықB) ТәртіптікC) Топтастырушы

UML мәндерінің түрлеріB)ҚұрылымдықD)Орындалу тәртібіне байланыстыF)Аннотациалық және топтастырушы

UML механизмдерінің қызметіB) Жаңа құрылыс блоктарын құруD) Жаңа қасиеттер құруE) Жаңа семантика анықтау

UML нотациясындағы кластың негізгі стереотиптері B) Boundary (шекара) D) Entity (мәнг)G) Control (басқару)

UML стереотиптерінің қызметіA) UML сөздігін кеңейту C) Жаңа UUUUUUUUUUUUUUU графикалық символдарды енгізуE) Моделге визуальды образдар қосу

UML тілі метамоделінің негізгі пакеттері B) Негізгі элементтер D) Тәртіп элементтеріF) Жалпы механизмдер

UML тілінде анықталған көрсетілім деңгейлеріC) public (ашық)E) protected (қорғалған)G) private (жабық)

UML тілінде жақсы қалыптастырылған моделдер A) Қолдану прецеденттерімен басқарыладыB) Архитектураға негізделедіE) Итеративті және инкрементті болып табылады

UML тілінде компоненттердің стеретотиптерінің қатарына кіргізілмейтіндер:B) Прецедент (use case)F) Актор (actor)H) Класс (class)

UML тіліне кіретін белгілеу тілдеріA) ВизуализацияB) СпецификацияD) Құжаттау

UML тіліне кірмейтін белгілеу тілдері C) АлгоритмизацияE) БлокировкалауG) Графикалау

UML тілінің жалпы механизмдеріA)СпецификацияларC)Толықтырулар және UUUUUUUUUUUUUUU қабылданған бөлулерE)Кеңейту механизмдері

UML тілінің метамоделі:A) 90 метакласстанB) 100 метаассоциацияданD) 50 стереотиптен

Use Case - бұлA) Функциональдылықпен қаматамсыздандыру, тек сыртқы көзқарас нүктесі C) Пайдаланушылар арасындағы қарым-қатынасты сипаттау, лепті (повествовательное) сипаттамаF) Пайдаланушыға түсінікті және аяқталған жүйенің қолданылуы

Use Case бейнелейді B) Жүйенің жеке объектілеріне арналған тәртіптер түрлеріE) Объектілер немесе жүйемен көрсетілетін байланысқан транзакциялар тізбегі H) Объектілермен алынатын кейбір ақпараттарUse Case құру міндеті:A) Жүйе талаптарын қалыптастыруB) Пәндік аймақ эксперттері мен келешек жүйені пайдаланушылар арасындағы UUUUUUUUUUUUUUU әрекеттестікті ұйымдастыру үшінC) Жүйені тестілеу үшін

АААААААААААА

Абстрактілі деректер құрылымыA) Құрылымдар, элементтері бір-бірімен байланыспағандар C) Кестелер, элементтерінің байланыстары көрінбейтін құрылымдар E) Графтар, элементтерінің байланыстары анық көрінетін құрылымдар

Абстрактілі қолдану вариантын құру:A) Браузерден немесе қолдану варианты диаграммасында қолдану вариантын құрыңызB) Оны маустың оң жақ батырмасымен шертіңізC) Пайда болған менюден Open Specification пункітін таңдап Abstract жалаушасын басыңыз

Абстрактілі типтегі деректер экземплярынан объектінің маңызды ерекшелігі B) Объектінің күйі C) Объектінің тәртібі D) Объектінің ұқсастығы

Автоматтандырылған ақпараттық жұйелерді жобалау кезеңдері:A) Жоба алдыңғы кезеңC) Жобалау кезеңіE) Енгізу кезеңі

Агрегирлеу UUUUUUUUUUUUUUU – бұл A) Екі класс арасындағы ассоциацияC) Құқығы бірдей мәндер арасындағы қатынасE) Бүтін/бөлік түріндегі қатынас

Ақпараттық жүйелерді құрудың негізгі принциптарыA) БасқарушыD) Техникалық F) Ұйымдастырушы

Архитектураны жобалау нәтижесі болып:C) Процесстер моделіE) Деректер моделі F) Пайдаланушы интерфейсінің моделі

Атрибут - бұл C) Кластың аталған қасиетіF) Моделденетін мән қасиетіG) Объект немесе оның күйінің деректерінің абстракциясы

Атрибут көрсетілімінің мәнін беру:F) Браузерден атрибутты маустың оң жақ батырмасымен шертіңізG) Пайда болған менюден Open Specification пункітін таңдаңызH) Export Control жолынан атрибуттың көрсетілімдерін таңдаңыз

Атрибуттармен UUUUUUUUUUUUUUU бірге қолданылатын қасиеттерді хабарлау түрлеріD) changeable (өзгеретін)F) addOnly (тек қосылатын)H) frozen (қатырылған)

Атрибуттармен бірге қолданылатын, қысқартуға қатысы бар терминдер C) Міндетті емес және міндеттіE) Бірмәнді G) Көпмәнді

Ашып қарау диаграммасының активизациясы: B) Стандартты аспаптар панелінен ашып қарау диаграммасының бейнесі бар батырманы шертіңізD) Браузерден ашып қарау көрсетілімінің (Deployment View) пиктограммасынан екі рет шертіңіз H) Менюдегі Browse-»Deployment Diagram пункітін шертіңіз

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әрекеттесу моделінің көмегімен берілетін диаграммаларB)Прецеденттер диаграммасыC)Компоненттер диаграммасыG)Қызмет диаграммасы

Әрекеттесулер диаграммасы:B) Төртбұрыштар түрінде бейнеленген объектілерE) Түзі сызықтар түрінде бейнеленетін объектілер UUUUUUUUUUUUUUU арасындағы байланыстар G) Мәтін және бағдарша түріндегі хабарламалар

ББББББББББББ

Берілген әрекет етуші тұлға орналасқан тізбек және кооперативті диаграммалар тізімін көруA) Қолдану варианты диаграммасынан әрекет етуші тұлғаны ерекшелеңізE) Менюден Report-> Show Instances пункіттерін таңдаңызH) Rose барлық осы әрекет теуші тұлға қолданылған тізбек және кооперативті диаграммалар тізімін шығарып береді

Берілген қолану варианты кірістірілген диаграммалар тізімін көру:A) Браузерден сәйкес қолдану вариантын немесе қолдану варианты диаграммасын таңдап маустың оң жақ батырмасын шертіңізB) Пайда болған менюден Open Specification пункітін UUUUUUUUUUUUUUU таңдаңызH) Спецификация терезесінің Diagrams кірістірмесінде диаграммалар тізімі шығарылып тұрады

Бизнес-процесстерде ерекшеленетін процесс кластарыC) Негізгі бизнес-процесстерG) Қамтамасыздандырылатын бизнес-процесстерH) Басқарудағы бизнес-процесстер

БҚ қойылатын талаптарC) Жүйелік талаптарG) Функциональды талаптарH)Функциональды емес талаптар

БҚ қойылмайтын талаптарA) Инженерия талаптарыB) Динамикалық талаптарD) Стандарт талаптары

Браузерге пакет қосуB) Браузердің логикалық көрсетілімі бойынша маустың оң жақ батырмасымен шертіңізD) Менюден New -> Package пункітін таңдаңызF) Жаңа пакеттің атын енгізіңіз


documentayqkref.html
documentayqkyon.html
documentayqlfyv.html
documentayqlnjd.html
documentayqlutl.html
Документ UUUUUUUUUUUUUUU